en-USnl-NLde-DEfr-FRes-ES

OpenContent

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beekenkamp Verpakkingen B.V. gevestigd en

kantoorhoudende te Maasdijk, gemeente Westland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27221212.
 

I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1:

Onderhavige Algemene leveringsvoorwaarden van Beekenkamp Verpakkingen B.V. (hierna ook te noemen:

“deze voorwaarden) zijn, bij uitsluiting van (iedere) andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle

aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende uitvoeringen van werk, werkzaamheden en/of leveringen,

aangegaan door Beekenkamp Verpakkingen B.V. (hierna ook te noemen: “wij”). Het gebruik en/of van toepassing

zijn van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wanneer deze voorwaarden tussentijds door ons wordt gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na

het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen ons en de opdrachtgever tot stand gekomen

overeenkomst.

Voorwaarden c.q. bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze voorwaarden voor zover

sprake is van tegenstrijdigheid.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgever en wij in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 

II AANBIEDINGEN

Artikel 2:

Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze als

omschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 3:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onjuistheden in de door ons verstrekte adviezen en

gegevens met betrekking tot te leveren producten, behalve in geval van grove schuld en opzet.

Artikel 4:

Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoorts, door ons vervaardigd in het kader van de

opdrachten op bestelling zijn ons eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De

tekeningen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd

worden of aan derden getoond of ter hand gesteld, voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover ons

aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen,

schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoorts, dienen ons op eerste verzoek onmiddellijk te worden

verstrekt.

Artikel 5:

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de

opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet

verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af

op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde

onjuistheden voorkomende aanspraken van derden.

Artikel 6:

Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders

overeengekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten van het magazijn dan wel fabriek, voor rekening en risico van

onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren.

Wij zijn vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. De voor herhaald gebruik bestemde

emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal deze emballage te onzer beschikking houden.

Voor schade of verlies is de afnemer aansprakelijk.

Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten,

stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het

sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de opdrachtgever,

evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor

goederen, die wij op termijn of op afroep moeten leveren en voor goederen, die wij bij ontvangst van de opdracht

niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij

ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen,

ongeacht voorafgaande bevestiging.
 

III ORDER/OPDRACHT EN ANDERE AFSPRAKEN

Artikel 7:

Een order/opdracht is voor ons slechts bindend voor zover deze door ons schriftelijk, zonder voorbehoud, is

aanvaard. Het vorenstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande

overeenkomsten.

Artikel 8:

Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals

veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten enzovoort, dan behouden wij ons het

recht voor die prijswijzigingen aan onze opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt hierover

geïnformeerd.

Artikel 9:

Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven, met welke

wijziging wij niet kunnen instemmen, of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds

gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze

opdrachtgever. Voor de bepaling van de omvang van voornoemde posten, is de administratie van ons leidend.

Bij annulering door de opdrachtgever is deze gehouden alle door ons reeds gemaakte kosten, alsmede onze

winstderving en leegloopverliezen te vergoeden. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming

onzerzijds.

Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft,

zijn wij gerechtigd, aan de opdrachtgever zekerheid te vragen voor betaling van het

overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Wij zijn gerechtigd, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is

voldaan.

Indien binnen 3 maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever in

verzuim, zonder dat in gebreke stelling nodig is, en kan de overeenkomst door ons zonder rechtelijke

tussenkomst ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving

voortvloeiende uit de opdracht en uit tussentijdse beëindiging.

Artikel 10:

Het staat ons vrij, voor de uitvoering van een order, derden in te schakelen.
 

IV BEPALINGEN OMTRENT HET PRODUCT

Artikel 11:

Wij worden geacht aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben

voldaan, wanneer wij 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren.

Artikel 12:

Door onze opdrachtgever of namens hem, aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door

ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan ons de benodigde hoeveelheid

met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere

goederen en voor goede toepasbaarheid daarvan. Wij gaan er, zonder enig onderzoek, van uit, dat deze

onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen product toepasbaar, te monteren of te

verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen.

Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken zijn en dit

productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door ons als gevolg van deze

stilstand geleden schade.

Artikel 13:

Wij nemen het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door ons verstrekte proefserie door de

opdrachtgever is goedgekeurd en hij ons schriftelijk zulks heeft bericht, danwel wij die goedkeuring schriftelijk

hebben bevestigd.
 

V GARANTIE

Artikel 14:

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in zowel voor de deugdelijkheid

van de door ons geleverde producten als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of gebouwde materiaal

in dier voege dat bij gespecificeerde producten de deugdelijkheid door de specificatie wordt gedefinieerd.

Gebreken aan matrijzen en daardoor geproduceerde producten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen

vier maanden, gerekend vanaf de dag van verzending, zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg

van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie danwel ten gevolge van gebrekkige afwerking of

gebruik van slecht materiaal, zullen door ons worden hersteld.

Wij zijn niet gehouden tot het doen van enige vergoeding van schade, directe of indirecte, geleden door de

opdrachtgever of door enige derde. Ten aanzien van het gebruik van de door ons in ons bedrijf gemaakte

matrijzen geldt een garantieperiode van twee jaren, dan wel is geldend het uitdrukkelijk overeengekomen aantal

te produceren

kunststofproducten.

De voormelde door ons gegeven garantie geldt niet:

A. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de

opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven;

B. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de

opdrachtgever of diens personeel;

C. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik

van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën;

D. bij verandering van de matrijzen, buiten onze opdracht door derden uitgevoerd.
 

VI MATRIJZEN

Artikel 15:

Indien wij voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. moeten zorgdragen, beginnen wij eerst

met de vervaardiging nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in

vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo vangen wij eerst met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan

matrijzen etc. aan, nadat de hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn voldaan.

Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste

verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten.

Artikel 16:

Matrijzen etc. door ons vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor

onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze door ons voor de

vervaardiging van het product in gebruik worden genomen, over in eigendom van de opdrachtgever, indien en

voor zover dit vooraf en schriftelijk is overeengekomen.

Deze matrijzen etc. worden evenwel door ons bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt en

behoeven niet eerder aan de opdrachtgever -op zijn schriftelijk verzoek- te worden teruggegeven dan na verloop

van twee jaren na aflevering en/of betaling van de laatste door hem bij ons gedane bestelling van producten, met

deze matrijzen vervaardigd. De opdrachtgever is gehouden om binnen drie jaar na aflevering van de laatste

bestelling, de matrijzen etc. bij ons op te halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt door ons schriftelijk een

termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt

door ons schriftelijk een termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien de

opdrachtgever niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc. door ons vernietigd worden, zonder dat wij

dientengevolge gehouden zijn enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. De opdrachtgever is gehouden

de kosten die wij vanwege de vernietiging moeten maken te betalen.

Artikel 17:

In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter

eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

Artikel 18:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen etc., behalve in geval van opzet of grove

schuld onzerzijds. Voor opzet of grove schuld van ondergeschikten of onderaannemers zijn wij niet aansprakelijk.

Indien wij aansprakelijk zijn, worden de matrijzen etc. naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen.

Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding zijn wij niet verplicht, evenmin zijn wij

verplicht de in ons bezit zijnde matrijzen etc. te verzekeren tegen schade door welke oorzaak dan ook.

Artikel 19:

Voor zover wij op de aanbieding of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of producten

een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na de

productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij

de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zullen wij, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor

een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval

worden hem tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging van de matrijs opgegeven.

Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de

voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume

als de arbeidsintensiteit.

Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in

bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermede te vervaardigen producten, de

onderhoudskosten voor onze rekening gedurende de periode van twee jaar na het eerste gebruik.

Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet

meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder dat wij daardoor tot enige

schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn.
 

VII LEVERING

Artikel 20:

Levertijden gelden slechts bij benadering en betreffen geen fatale termijnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de

gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook,

zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige ter zake op hem

rustende verplichting.

Ontbinding door de opdrachtgever is mogelijk onder de voorwaarden die gelden voor annulering, zoals

neergelegd in deze voorwaarden.

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel danwel achtereenvolgend in gedeelten af te leveren. In het laatste

geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor

betaling te verlangen.

Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere

verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet

voldoet, zijn wij niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en zijn wij gerechtigd om de

overeenkomst(-en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige

ingebrekestelling van de opdrachtgever, buitengerechtelijk te ontbinden, met behoud van ons recht op

schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen

gelden.
 

VIII EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

Artikel 21:

Wij blijven eigenaar van de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken, ook na levering, waar deze zaken

zich ook mochten bevinden. De opdrachtgever wordt geacht de goederen voor ons te houden, zolang deze niet

volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, uit

hoofde van welke overeenkomst dan ook, aan ons.

De opdrachtgever heeft het recht de van ons gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit

geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, mogen de zaken niet, op enigerlei wijze, strekken tot

zekerheid van schulden aan derden. In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, danwel in geval de

opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot de uitvoering van

werk of verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, alsook in geval van aanvrage van surséance van betaling,

van faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, hebben wij het recht de overeenkomst(-en) met de

opdrachtgever gesloten, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, middels daartoe

aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven te annuleren (waaronder ook dient te worden verstaan:

buitengerechtelijk te ontbinden).

Met voorgenoemde annulering verklaart de opdrachtgever bij voorbaat alsdan in te stemmen, in welk geval de

opdrachtgever ons nu reeds de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en wij gerechtigd zijn de nog niet

betaalde geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van schade,

kosten, rente en gederfde winst, welke door een en ander mochten ontstaan. In vorenstaande gevallen is elke

vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben, in haar geheel en dadelijk opeisbaar. De

opdrachtgever is verplicht ons terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op

goederen waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust.
 

IX OVERMACHT

Artikel 22:

Wij behouden ons het recht voor een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te

annuleren, of later uit te voeren en te verlengen, indien wij als gevolg van overmacht, in de zin van het Burgerlijk

Wetboek, boek 6 art. 75, tot nakoming daarvan niet in staat zijn, zonder daarbij tot enige schadevergoeding

gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van ons, het niet naar behoren nakomen

van verplichtingen van toeleveranciers die door de opdrachtgever aan ons zijn voorgeschreven, evenals

gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de opdrachtgever

aan ons is voorgeschreven.

Mocht als gevolg van overmacht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, zijn wij

bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige

vergoeding gehouden te zijn.

Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever de aan ons opgekomen kosten en/of

een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen inlevering van de door ons opgekomen

kosten en/of een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door ons

vervaardigde zaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor

derden voor opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.
 

X RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Artikel 23:

Ingeval van fabricage door ons van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de

ruimste zin van het woord, van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, staat onze opdrachtgever

er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooimerken of gebruikersrechten,

handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle

aanspraken daaruit voortvloeiend.

Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar

maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering

van voor onze opdrachtgever bestemde goederen te staken en van onze opdrachtgever vergoeding van

gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen,

zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zijn.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door ons ontwikkelde dan wel vervaardigde

geschriften, tekeningen, monsters, analyses, ontwerpen, modellen, producten, matrijzen of andere zaken blijven

aan ons voorbehouden, ook na levering aan de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel

betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom

uit bovengenoemde zaken te verwijderen of te wijzigen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op onze rechten van intellectuele

eigendom, gepleegd door middel van de door ons aan hem geleverde zaken. De opdrachtgever is verplicht ons

direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op onze rechten bekend is.

Bij overtreding door de opdrachtgever van één van voornoemde bepalingen in onderhavig artikel is de

opdrachtgever jegens ons, zonder tussenkomst van de rechter, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd

van € 100.000,- per overtreding en een boete van € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de

overtreding voortduurt.
 

XI RECLAMES:

Artikel 24:

De controle van de hoeveelheid van de geleverde producten rust bij de opdrachtgever. Alle reclames ten aanzien

van onze geleverde producten moeten binnen 24 uren na levering in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan de

hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleverbon of dergelijk document geacht wordt door de

opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. De opdrachtgever dient direct na aflevering van de producten,

althans vóórdat de producten in het productieproces worden gebracht, te controleren of de geleverde producten

materiaal- en/of fabricagefouten vertonen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan

doordat producten met materiaal- of fabricagefouten in de productie van de opdrachtgever of diens afnemer zijn

opgenomen.

Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de geleverde producten,

moeten bij aangetekend schrijven geschieden binnen acht dagen na aflevering van de desbetreffende producten.

Bij gebreken ten aanzien van de producten als bedoeld in deze overeenkomst, dient de opdrachtgever binnen 48

uur nadat hij meent een gebrek te hebben geconstateerd, ons daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te

brengen.

Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te

hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door ons dan ook niet meer in behandeling

te worden genomen.

Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de producten materiaal- of fabricagefouten vertonen, zullen

wij naar onze keuze ofwel voor kosteloze reparatie ofwel voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering

zorgdragen.

Tot enigerlei verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van directe of

indirecte schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten

ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen

van de goederen die door ons aan de opdrachtgever geleverd zijn.

Wij zijn slechts gehouden te leveren volgens de bij het plaatsen van de orders overeengekomen specificaties.

Voor de toepasselijkheid van de geleverde producten voor de door de opdrachtgever bedoelde of welke andere

van de specificaties afwijkende doeleinden dan ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven

met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens ons uit enige overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot het vergoeden van enige schade, van derden, die

voortvloeien uit deze overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd producten aan ons retour te zenden

eerst na schriftelijke toestemming van ons en indien aan de opdrachtgever andere dan de door haar bestelde

en/of beschadigde producten zijn geleverd of ter beschikking gesteld.
 

XII BETALING

Artikel 25:

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van

deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke, door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn,

zonder dat daartoe enige in gebrekenstelling behoeft plaats te vinden. In dat geval wordt de uitvoering van alle

voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, danwel

tot een door ons te stellen termijn. Wordt deze termijn overschreden, dan zijn wij gerechtigd de bedoelde opdracht

niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de

opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte van

een maand waarmee de vervaldatum wordt overschreden.

Betalingen dienen te geschieden, hetzij à contant te onzen kantore, hetzij door middel van bank- of girooverschrijving.

De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn,

alsmede ingeval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling, ondercuratele- of onderbewindstelling

en liquidatie.

Alle kosten, met name de buitengerechtelijke, en de gerechtelijke ter incassering van onze vordering, verband

houdende met de te late betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever, die in verzuim is. De

buitengerechtelijke kosten zullen 20% bedragen over het verschuldigde bedrag. Wij hebben het recht te bepalen

op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden

aangemerkt in mindering op de rente en de door ons gemaakte kosten. Wij hebben te allen tijde het recht nadere

zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor de betaling. Indien binnen 10 dagen na het verzoek om

zekerheid te stellen niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de

opdracht beschouwd als te zijn beëindigd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze kosten en schade

voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging. Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te

vorderen dat deze een cessieakte tot overdracht van zijn vordering(-en) op zijn afnemer ondertekent, waartoe de

opdrachtgever zich jegens ons, indien wij dit vorderen, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de

schuld(-en) van de opdrachtgever aan ons.

De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om op eerste verzoek van ons een bezitloos pandrecht te

vestigen op alle in deze overeenkomst bedoelde zaken, door ondertekening en registratie van deze voorwaarden

en de pandakte bij de Belastingdienst, voor zover het eigendomsvoorbehoud van ons op deze zaken te eniger tijd

mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van ons te verstrekken.

Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de

voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het de opdrachtgever niet toegestaan

haar betalingsverplichting jegens ons te verrekenen, op te schorten en/of met korting te voldoen.
 

XIII TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 26:

Op al onze overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen ons en de opdrachtgever gesloten

overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en worden beslecht door de bevoegde rechter van de

rechtbank Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
 

XIV DEPONERING EN INGANG GELDIGHEID

Artikel 27:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag en zijn geldig met

ingang van 1 augustus 2015.